Khách hàng chưa có tài khoản:

Khách hàng đã có tài khoản: